NS Kunratický les

V roce 2023 jsme vytvořili naučnou stezku v Kunratickém lese, která nahradila stávající panely roztroušené po území lesa. Stezka má devět zastavení a tvoří okruh. Na stezce jsme spolupracovali s odborem ochrany prostředí MHMP a s Ing. Jaroslavem Pipkem z AOPK.

První zastavení je u dětského hřiště a dále stezka vede k rybníku U labutě a pak proti proudu Kunratického potoka až k hájovně U Krále Václava IV.  Odtud po asfaltové cestě směr Chodov a dále od studánky víceméně kopíruje horní hranici přírodní památky a vrací se zpět dětskému hřišti.

Každé zastavení obsahuje kromě informačního textu i úkol, který můžete dělat cestou k dalšímu zastavení, a kvízovou otázku, která prověří, jestli jste text četli pozorně.

Trasa je značena turistickou značkou naučné stezky. Rozcestník směrující na stezku je i u stanice metra Roztyly.

Obnova naučné stezky byla realizována z grantového řízení Hlavního města Prahy.

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) U hřiště

Zastavení pojednává o geograficky a stanovištně nepůvodních druzích. Uvádí, jaký je mezi nimi rozdíl a proč se některé druhy stávají invazivními. Také se zde můžete dočíst, jaké problémy nese sázení takovýchto druhů do našich lesů.

2) Za Labutí

Věnuje se významu starých až přestárlých stromů v lese. Naleznete zde příklady druhů živočichů, které využívají tzv. mikrostanoviště, tedy místa na stromě, která obývají, aby se zde mohly vyvíjet. A také to, že na přestárlém stromě je mikrostanovišť o poznání více než na mladém zdravém jedinci.

3) Pod lomem

Věnuje se několika různým typům lesa, které spojuje to, že z různých přirozených důvodů vytvářejí řídký, nezapojený porost, ve kterém nalezneme i místa, kde stromy nejsou vůbec. Jsou zde uvedeny příklady vzácných druhů rostlin a živočichů, které jsou na takovéto lesy vázány.

4) V nivě

Jak už název zastavení napovídá, řeč zde bude o nivě Kunratického potoka. Dozvíte se, jak se přirozeně tvoří koryto potoka a kde všude v něm může něco žít. Stejnou péči věnujeme i mokřadům a tůním. A samozřejmě nezapomínáme ani uvést významné druhy zdejší přírodní památky.

5) Za Václavem

Zde už se věnujeme naplno lesu, a to hlavně tomu, k čemu všemu nám takový les může sloužit. Odborněji tuto oblast můžeme nazývat „funkcemi lesa“. A není to jen o tom, že se v lese dá těžit dřevo, sbírat houby a chodit na procházky.

6) Nad strání

Toto zastavení se nachází v místech, kde se les nechává svému přirozenému vývoji a lesníci do něj nezasahují, prostě nechávají volnost přírodě. Na tabuli se dozvíte, jak takový les, do kterého se nezasahuje vůbec nebo jen minimálně, vypadá.

7) Na rozcestí

Zde se text věnuje hlavnímu lesnickému tématu – hospodaření v lese. Napomáhá nám tu i samotný les okolo, protože cesty zde oddělují čtyři na první pohled rozdílné typy lesa, které v minulosti vznikly různými přístupy lesníků k jeho pěstování. Tabule porovnává dva rozdílné způsoby hospodaření, přírodě blízký a intenzivní.

8) Pod altánem

Zde se v textu dostáváme do minulosti, dejme tomu před průmyslovou revoluci, kdy byl přístup lidí k lesu o poznání jiný, než je tomu dnes. Tehdy byli lidé na zdrojích lesa mnohem více závislí, a proto je i jinak využívali. Dnes už si jen těžko umíme představit, že by se v lese pásla hospodářská zvířata, nebo že by se stromy pravidelně osekávaly na dřevo na topení. Tak o tom si na tabuli můžete přečíst.

9) V dubech

Zde je panel opět postaven v místě, které určuje jeho obsah. Tento prostor je totiž z lesnického hlediska specifický. Rostou zde převážně duby a okolí tak připomíná přirozený les, přitom do něj ale lesníci normálně zasahují. To s sebou nese i to, že se zde kácí stromy, ale vše se dělá tak, aby byl les co nejpřirozenější a druhově nejbohatší.