NS Dubeč – Uhříněves

Nová naučná stezka vede údolím Říčanského potoka, prochází přírodní památkou Rohožník – lom v Dubči a přírodní rezervací Obora v Uhříněvsi. Ve své střední části obchází Podleský rybník. Na celé trase dlouhé 5,3 km má 15 zastavení s informačními panely.

Naučnou stezku, kterou založila 21. ZO SOPK ČR, zrekonstruovala a upravila 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ v roce 2011.

trasa stezky na Mapách.cz

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Dubeč – u tvrze

Zastavení se věnuje historii Dubče a Dubečku, nově opravenému špýcharu, bývalé tvrzi, jejíž zbytky jsou kousek od tohoto zastavení. Také se zde dozvíte, že Dubeč má svého světoznámého rodáka – výrobce dechových hudebních nástrojů V. F. Červeného.

2) Lom v Dubči

Obsah tabule je věnován geologii. Dozvíte se, že tu v době, kdy se zde usazovaly křemence, které byly těženy v tomto lomu ale i v Rohožníku, bylo mělké moře. Text vás uvede do geologie celého území.

3) Rybník v Rohožníku

Text se věnuje budování rybníků v této oblasti, které dosahovalo svého rozkvětu ve středověku a velkého úpadku a rušení rybníků po třicetileté válce. Hlavním aktérem je v textu potok Říčanka a rybník v Rohožníku.

4) Přírodní park Říčanka

Zastavení vás uvede do přírodního parku, dozvíte se, čím je park významný, jaké druhy ptáků zde můžete vidět a slyšet a co zde roste.

5) Přírodní památka Rohožník

Jedním z přírodně nejcennějších míst na trase stezky je vrch Rohožník. Proč? To se dozvíte v textu. Kromě toho je zde napsáno i o Dubečku a o zdejším kostelu sv. Petra.

6) U pravěkého sídliště

Na tomto zastavení se dozvíte, proč vrch nese jméno Rohožník i to, že byl nejdříve osídleným místem v širokém okolí.

7) Pod lomem

Vrch Rohožník je ze své západní stany vykousnutý několika lomy, ve kterých se těžil křemenec. K čemu se používal se dozvíte na tomto zastavení. Současně je zde napsáno i které druhy obojživelníků na trase stezky žijí.

8) Na břehu Říčanky

Text se věnuje potoku Říčanka, jeho údolní nivě a ptactvu, které je na toto prostředí vázáno.

9) U Podleského mlýna

Jak název zastavení napovídá, dočtete se zde něco o mlýnu, který dodnes stojí pod hrází podleského rybníka. Kousek za mlýnem se nachází experimentální farma na chov jelenů. Můžete se dozvědět také k čemu slouží a co se zde zkoumá.

10) U rybníka Podlesák

Na této informační tabuli zjistíte, proč se rybník jmenuje Podlesák a jak je to vlastně s tím lesem, pod kterým má rybník ležet.

11) Na břehu rybníka

Zdejší oblast bývala kdysi jakýmsi třeboňskem na kraji Prahy, zdejší rybník pak významným příměstským koupalištěm. To a další informace např. o vodním ptactvu si přečtete na tomto zastavení.

12) Na kraji obory

V uhříněveské oboře probíhá dlouhodobě přírodovědný průzkum. Na tomto zastavení se seznámíte s jeho výsledky, zjistíte, jaké živočichy a rostliny zde můžete najít.

13) U židovského hřbitova

V Uhříněvsi bývala před válkou početná židovská obec. Dnes už její památku připomíná pouze synagoga v obci a židovský hřbitov, u kterého stojí toto zastavení.

14) Obora v Uhříněvsi

Zastavení stojí na hranici Uhříněveské obory. Dozvíte se na něm, co je to pařezina a že se lesní porost dělí na patra, která jsou typická pro určité rostliny a živočichy.

15) Uhříněves

Zastavení je věnováno Uhříněvsi, informacím o její historii, významu a o dochovalých historických památkách, kostelu Všech svatých a renesančním zámku.